Algemene voorwaarden — B2B / zakelijke klanten

Algemene voorwaarden voor B2B-klanten
Algemene voorwaarden voor zakelijke klanten B2B


§ 1 bedrijventerrein
- Door het plaatsen van de bestelling aanvaardt de klant ("besteller") de volgende algemene voorwaarden van mikono.africa UG (beperkte aansprakelijkheid) ("mikono.africa") voor het gebruik van de mikono.africa online shop.


§ 2 Contractsluiting en herroepingsrecht/herroepingsrecht
- mikono.africa UG (beperkte aansprakelijkheid) is vrij om bestellingen niet te accepteren. De beslissing is ter beoordeling van mikono.africa UG (beperkte aansprakelijkheid). Indien een bestelling niet wordt uitgevoerd, zullen wij de klant hiervan binnen een termijn van 5 werkdagen op de hoogte stellen.
- De aanbiedingen van mikono.africa UG (beperkte aansprakelijkheid) zijn vrijblijvend en bindend tot aan de leveringsdatum.
- Alle mondelinge, in het bijzonder telefonische, aanvullende opmerkingen, ook die met betrekking tot de uitvoering van de online bestelling, vereisen een aparte schriftelijke bevestiging door mikono.africa UG (beperkte aansprakelijkheid) om geldig te zijn. Ons stilzwijgen op latere verzoeken om wijzigingen en/of aanvullingen betekent afwijzing.


§ 3 Levering
- Tenzij anders is overeengekomen, vindt levering plaats vanaf de productielocatie in Berlijn naar het door de klant opgegeven afleveradres
- Bezorging is voor rekening en risico van de ontvanger.
- mikono.africa UG (beperkte aansprakelijkheid) is gerechtigd de goederen na overleg met de koper in deelleveringen te leveren.
- Klachten over leveringen of de berekening ervan kunnen alleen worden ingediend binnen de wettelijke termijnen na ontvangst van de levering.
- Transportschade of gedeeltelijk verlies moet worden bevestigd door de bezorger.
- Nadat de in de bestelling overeengekomen leveringstermijn is verstreken, gaat een naleveringstermijn van 16 dagen in. Na het verstrijken van de volgende leveringstermijn wordt de herroeping van het contract geacht te hebben plaatsgevonden, met uitsluiting van vorderingen tot schadevergoeding.
- De kosten van een retourzending die gebaseerd zijn op onjuiste of onvolledige adressering of die te wijten zijn aan de weigering van de klant om te accepteren, worden aan de klant in rekening gebracht.
- De herroeping van het contract volgens de bovenstaande paragraaf vindt niet plaats als de koper tijdens de daaropvolgende leveringsperiode schriftelijk aan mikono.africa UG (beperkte aansprakelijkheid) verklaart dat hij aandringt op de uitvoering van het contract. mikono.africa UG (beperkte aansprakelijkheid) is echter ontheven van de leveringsverplichting als de koper niet binnen de daaropvolgende leveringstermijn reageert op ons schriftelijk verzoek of hij aandringt op de nakoming van het contract.
- Voor de stiptheid van de levering is de dag waarop de goederen door mikono.africa UG (beperkte aansprakelijkheid) aan de rederij worden overhandigd, bepalend.
- Indien de koper schadevergoeding wil eisen wegens wanprestatie, dient hij mikono.africa UG (beperkte aansprakelijkheid) schriftelijk een termijn van 4 weken te geven, met de dreiging dat hij na het verstrijken van de termijn de prestatie zal weigeren. Dit geldt alleen als wij deze schriftelijke melding binnen de bovengenoemde nalevertermijn hebben ontvangen. In ieder geval is het bedrag van de schadevergoeding beperkt tot maximaal 1/3 van de orderwaarde.


§ 4 Prijzen en betalingsvoorwaarden
- Alle productprijzen zijn in euro's. Alle prijzen zijn adviesverkoopprijzen.
- Het factuurbedrag is opeisbaar bij het plaatsen van de bestelling. mikono.africa accepteert de tijdens het bestelproces getoonde betaalmethoden, zoals betaling via Paypal, creditcard of betaling op rekening. Indien de klant per factuur betaalt, is het factuurbedrag direct als voorschot opeisbaar.


§ 5 Garantie / Klachten
- Kennelijke, bijzonder zichtbare gebreken aan de geleverde zaken, waaronder transportschade, dienen direct bij aflevering, doch uiterlijk binnen 1 week na ontvangst, nauwkeurig omschreven schriftelijk te worden gemeld.
- mikono.africa UG (beperkte aansprakelijkheid) is alleen verplicht om geretourneerde goederen te accepteren om te controleren op gebreken als de koper de retournering vooraf schriftelijk heeft aangekondigd onder vermelding van factuurnummer en factuurdatum.
- Als er een defect is aan het gekochte artikel waarvoor mikono.africa UG (beperkte aansprakelijkheid) verantwoordelijk is, kan de koper binnen een periode van 20 werkdagen verzoeken om nakoming door middel van het verhelpen van het defect of vervangende levering. Als mikono.africa UG (beperkte aansprakelijkheid) niet bereid of in staat is om het defect/de vervanging te verhelpen vanwege onevenredigheid of als dit langer duurt dan een redelijke periode om redenen waarvoor mikono.africa UG (beperkte aansprakelijkheid) verantwoordelijk is of voorstelt op een andere manier Indien het gebrek niet wordt verholpen/vervanging wordt geleverd, heeft de koper het recht om de overeenkomst te ontbinden of een overeenkomstige vermindering van de koopprijs te eisen.
- Bij transportschade moeten de goederen worden achtergelaten in de staat waarin ze zich bevonden toen de schade werd ontdekt.
- Tenzij hieronder anders vermeld, zijn verdere aanspraken van de klant - ongeacht de rechtsgrond - uitgesloten. mikono.africa UG (beperkte aansprakelijkheid) is niet aansprakelijk voor schade die niet is ontstaan ​​aan het geleverde artikel zelf; In het bijzonder is mikono.africa UG (beperkte aansprakelijkheid) niet aansprakelijk voor winstderving of andere financiële verliezen van de kant van de klant. Voor zover de aansprakelijkheid van mikono.africa UG (beperkte aansprakelijkheid) is uitgesloten, geldt dit ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van werknemers, vertegenwoordigers en plaatsvervangende agenten.
- Bovenstaande aansprakelijkheidsbeperking geldt niet als de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld of als er sprake is van persoonlijk letsel. Bovendien is het niet van toepassing als de klant aanspraken doet gelden op grond van §§ 1, 4 van de wet op de productaansprakelijkheid of vorderingen voor gebrekkige gebreken in overeenstemming met §§ 437 van het Duitse Burgerlijk Wetboek. Hetzelfde geldt voor het initiële onvermogen of de onmogelijkheid waarvoor wij verantwoordelijk zijn.
- Als mikono.africa UG (beperkte aansprakelijkheid) nalatig een essentiële contractuele verplichting schendt, is mikono.africa UG (beperkte aansprakelijkheid) beperkt tot de schade die typisch optreedt.


§ 6 Leveringsonderbreking, herroeping
- In geval van overmacht, overheidsmaatregelen, alsmede bedrijfsstoringen buiten onze schuld, die langer dan een week hebben geduurd of naar verwachting zullen duren, wordt de leverings- of acceptatietermijn zonder meer verlengd door de duur van de hinder, maar niet langer dan 5 weken plus extra leveringstermijn. De verlenging vindt niet plaats als mikono.africa UG (beperkte aansprakelijkheid) de koper niet onmiddellijk op de hoogte stelt van de reden van de belemmering zodra kan worden vastgesteld dat de bovengenoemde termijnen niet kunnen worden gehaald.


§ 7 Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
- Duits recht is van toepassing met uitsluiting van het VN-kooprecht.
- De bevoegde rechtbank is de statutaire zetel van mikono.africa UG (beperkte aansprakelijkheid). Indien de koper geen algemene bevoegde rechtbank in Duitsland heeft of indien hij zijn woon- of vestigingsplaats of zijn gewone verblijfplaats na het sluiten van de overeenkomst buiten de Bondsrepubliek Duitsland verplaatst of zijn woonplaats of vestigingsplaats of zijn gebruikelijke verblijfplaats niet bekend is op het moment dat de vordering wordt ingediend, dit blijft het geval. mikono.africa UG (beperkte aansprakelijkheid) behoudt zich echter het recht voor om de koper te dagvaarden in zijn plaats van jurisdictie.


§ 8 Scheidingsclausule
- Mocht een bepaling van de algemene voorwaarden van mikono.africa UG (beperkte aansprakelijkheid) niet effectief of niet-afdwingbaar zijn, dan heeft dit geen invloed op de effectiviteit van het contract en de overige voorwaarden. De ongeldige of niet-afdwingbare bepaling moet worden vervangen door een effectieve of afdwingbare bepaling in overeenstemming met de betekenis ervan.


§ 9 Uitsluiting van aansprakelijkheid voor externe links


Voor zover er links naar websites van andere aanbieders zijn, heeft mikono.africa geen invloed op de inhoud ervan.

Daarom aanvaardt mikono.africa geen enkele garantie of aansprakelijkheid voor deze inhoud. Voor de inhoud van deze websites is altijd de betreffende aanbieder of exploitant van de website verantwoordelijk. De gelinkte pagina's werden gecontroleerd op mogelijke wetsovertredingen en herkenbare wetsovertredingen op het moment van linken. Illegale inhoud was op het moment van linken niet herkenbaar. Een permanente controle van de inhoud van de gelinkte pagina's is echter niet redelijk zonder concreet bewijs van een inbreuk. Na kennisgeving van schendingen van rechten zullen dergelijke links onmiddellijk worden verwijderd.Sectie 10 Toepasselijk recht


Uitsluitend Duits recht is van toepassing, met uitsluiting van het VN-Koopverdrag, ook als de klant in het buitenland woont.Artikel 11 Klachten


In het geval dat de klant een klacht wil indienen over de omstandigheden van het sluiten van het contract of het type contractuitvoering, kan hij contact opnemen met het volgende adres:


mikono.africa UG (beperkte aansprakelijkheid)
Plantagestraat 8
13347 Berlijn Duitsland
Telefoon +49 (0)30 98538241
Stuur een e-mail naar jackets@mikono.africa


§ 12 Aanbieder van de website


De onder het domein www.mikono.africa aangeboden website wordt beheerd door


mikono.africa UG (beperkte aansprakelijkheid)
Plantagestraat 8
13347 Berlijn
Duitsland

Veelgestelde vragen voor B2b

Schritt 1:

Die Bestellung findet auf www.mikono.africa in einem Warenkorb mit den gewünschten Designs + Größen statt. (Im Checkout die Emailadresse eingegeben und der Warenkorb wird gespeichert.)

Schritt 2:

· Als nächstes fertigen ein Angebot entsprechenden Einkaufspreisen an.
· Die Zusammenfassung enthält einen Zahlungslink plus Rechnung als PDF direkt direkt aus Nairobi.

Schritt 3:

Preise enthalten:
· Handling
· Lieferung DHL Express (inkl. customs documents)
· Import + Lieferung vor Eure Haustür
· Nutzung digitales Marketingmaterial mikono (Nennung vorrausgesetzt)
· Zahlungen in USD oder CHF sind möglich
· Wir empfehlen Anbieter wie Wise.com

Schritt 4:

Wir benötigen innerhalb von 10 Tagen:
· EORI Nr. für Import
· Rechnungsadresse
· Lieferadresse

Bei Bundles ist es möglich Styles gemischt zu bestellen.

Weitere Einkaufspreise gerne auf Anfrage.
Aufgrund der Präferenz Kenianischer Produkte innerhalb der EU fallen keine Zölle (ZOLLEU) an.

Einfuhrumsatzsteuer (EUSt) und eine geringe DHL-Handlinggebühr wird kurz bevor Lieferzeitpunkt von DHL Express an den Importeur in Rechnung gestellt.

Die EUSt basiert auf dem Produktwert, welchen wir in Nairobi bei DHL anmelden und in Leipzig beim Zoll bereits bekannt ist.

Ein Richtwert pro Jacke ist 19% Einfuhrumsatzsteuer von etwa 2,85 € abhängig von welcher Jacke (SKU).
Mikono bedeutet Hände auf Suaheli.

Wir sind ein Kenianisches weibliches black-owned Business.

Unser Ziel ist es Vielfalt in der Modeindustrie voranzutreiben und mehr Möglichkeiten für Kenianisches Kreative und Expert:innen in der Modebranche zu schaffen.

Mikono arbeitet daran ein kundenorientiertes E-Commerce-Erlebnis zu schaffen.

Mikono bietet außerdem ein seltenes Angebot für Übergrößen, curvy und große Größen.

Das ganze Jahr über unterstützen wir kenianische Designerinnen und unterstützen ihre professionelle Entwicklung täglich.
Mikono möchte den mangelnden Zugangs zu Ressourcen und Finanzmitteln für schwarze Designer schaffen, damit ihre Arbeit besser repräsentiert wird.

Bereits heute arbeiten wir an der Umwandlung der Textilproduktion in Kenia in eine Kreislaufindustrie.

Mikono unterstützt die Gemeinschaft unseres Teams und ihren Familien. Sie meistern Herausforderungen prinzipiell gemeinsam und entwickeln die besten Lösungen in einem kollektiven Ansatz.

Wir freuen uns über das Leben auf der Erde.
Gemeinsam können wir den Zweck über den Profit stellen und diesen schönen Planeten, unser einziges Zuhause, schützen.